the real driver of economics 4 13

GOP สนับสนุนหลักการนี้มานานแล้ว ซึ่งเสนอแนะว่าการลดหย่อนภาษีและให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่คนร่ำรวย ความเจริญรุ่งเรืองจะ "ลดลง" ให้กับประชากรที่เหลือในท้ายที่สุด แนวคิดนี้เป็นรากฐานที่สำคัญของนโยบายเศรษฐกิจแบบอนุรักษ์นิยมมานานหลายทศวรรษ อย่างไรก็ตาม มีอีกมุมมองหนึ่งที่ระบุว่าการขึ้นค่าแรงหรือกระแสน้ำขึ้น "ยกเรือทั้งหมด" หมายความว่าทุกคนได้รับประโยชน์เมื่อขึ้นค่าแรง แม้แต่คนที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ผู้สร้างงานที่แท้จริง

คนรวยมักจะเก็บกำไรหรือเก็งกำไรกับพวกเขา โดยมักจะขึ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ก๊าซและน้ำมันในกระบวนการนี้ สิ่งนี้จะเพิ่มราคาในระดับผู้บริโภค นอกจากนี้ คนรวยมักจะลงทุนเพื่อผลกำไร แต่ทุกวันนี้พวกเขามีแนวโน้มที่จะลงทุนในตลาดเกิดใหม่ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่า แม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม แต่ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างงานให้กับคนทั่วไปในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของเรา

ในทางกลับกัน คนจนและคนชั้นกลางมักใช้จ่ายที่บ้าน พวกเขาซื้อสินค้าและบริการที่สนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นซึ่งจะสร้างงาน สิ่งนี้ทำให้คนจนและชนชั้นกลางเป็นกลไกที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และทำให้พวกเขาเป็น "ผู้สร้างงาน"

ความสมดุลของการเพิ่มค่าจ้าง

การขึ้นค่าจ้างเป็นการกระทำที่ละเอียดอ่อน หากทำเร็วเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ นำไปสู่การขึ้นราคาและอาจบั่นทอนผลประโยชน์ของการปรับขึ้นค่าจ้าง ในทางกลับกัน การขึ้นค่าจ้างช้าเกินไปหรือไม่ขึ้นเลยอาจเป็นภาวะเงินฝืดและไม่มั่นคง นำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและความไม่สงบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น

ข้อโต้แย้งของ GOP ที่ว่าพนักงานสามารถควบคุมค่าจ้างของตนได้และสามารถลางานได้เสมอเพื่อค่าจ้างที่ดีขึ้นนั้นน่าเสียดายที่มักห่างไกลจากความเป็นจริง สำหรับคนงานจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีตัวแทนพนักงานที่แข็งแกร่ง การหางานที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่านั้นเป็นเรื่องยาก และพลวัตของอำนาจในที่ทำงานก็เข้าข้างนายจ้างอย่างมาก


innerself subscribe graphic


บทบาทของรัฐบาลในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ

รัฐบาลควรเข้าไปแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยคำนึงถึงมุมมองระดับโลก ในบริบทนี้ค่าจ้างขั้นต่ำและสิทธิอื่น ๆ ของพนักงานที่กำหนดโดยรัฐจะทำงานได้ดีที่สุด เมื่อรัฐบาลกำหนดกรอบการทำงานให้ธุรกิจปฏิบัติตาม ก็จะสามารถลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้

รัฐที่เป็นตัวแทนของทั้งเจ้าของธุรกิจและคนงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่ถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน มักจะทำงานได้ดีกว่าการเป็นตัวแทนของสหภาพแรงงาน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลดังกล่าวหายากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นสำหรับพลเมืองที่ตื่นตัวและกลุ่มผู้สนับสนุนแรงงานที่เข้มแข็ง

ผลกระทบของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต่อค่าแรงรอบด้าน

เมื่อค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น มักจะมีผลกระทบกระเพื่อมต่อค่าแรงโดยรอบ คนงานที่เคยมีรายได้ใกล้เคียงกับค่าจ้างขั้นต่ำอาจเห็นว่าค่าจ้างของพวกเขาเพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายก็ตาม สิ่งนี้สามารถมองได้ว่าเป็นส่วนขยายของหลักการ "น้ำขึ้นน้ำลงยกเรือทั้งหมด" ซึ่งการปรับปรุงสำหรับกลุ่มเดียวสามารถนำไปสู่ผลประโยชน์ที่กว้างขึ้นสำหรับพนักงานทั้งหมด

ในทำนองเดียวกัน การเพิ่มค่าจ้างที่ได้รับจากสหภาพแรงงานสามารถส่งผลกระทบทางอ้อมต่อค่าจ้างของคนงานคนอื่นๆ ผ่านการเจรจาต่อรองร่วมกัน สหภาพแรงงานสามารถต่อรองค่าจ้างและผลประโยชน์ที่สูงขึ้นสำหรับสมาชิกของตน ซึ่งจากนั้นจะสามารถกำหนดแบบอย่างสำหรับนายจ้างรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ สิ่งนี้สามารถช่วยยกระดับค่าจ้างโดยรวมและสร้างการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันมากขึ้น

ผู้สร้างงานที่แท้จริงในระบบเศรษฐกิจของเราคือคนจนและชนชั้นกลางที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้วยการสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น พวกเขาสร้างความต้องการสินค้าและบริการที่นำไปสู่การสร้างงานในท้ายที่สุด ในทางตรงข้าม คนรวยมักจะเก็บออม เก็งกำไร หรือลงทุนกำไรของพวกเขาด้วยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อคนงานทั่วไปหรือเศรษฐกิจในท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกของการปรับขึ้นค่าจ้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างการขึ้นค่าจ้างเร็วเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ และการขึ้นค่าจ้างช้าเกินไปหรือไม่เกิดขึ้นเลย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินฝืดและไม่มั่นคง การบรรลุความสมดุลนี้จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับบริบททางเศรษฐกิจและความต้องการของทั้งคนงานและธุรกิจ

รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับสิทธิของพนักงาน รวมถึงการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่รับประกันมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมสำหรับคนงานทุกคน การทำเช่นนั้น รัฐบาลสามารถสร้างกรอบการทำงานที่สนับสนุนทั้งเจ้าของธุรกิจและคนงาน ลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ง และส่งเสริมการกระจายความมั่งคั่งที่เท่าเทียมกันมากขึ้น

ผลกระทบของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำและการเพิ่มค่าจ้างที่สหภาพแรงงานทำได้มีมากกว่าผลกระทบโดยตรง ซึ่งช่วยยกระดับค่าจ้างโดยรวมและปรับปรุงสภาพของคนงานทั่วทั้งเศรษฐกิจ ด้วยการตระหนักถึงบทบาทสำคัญที่คนจนและชนชั้นกลางมีบทบาทในฐานะผู้สร้างงานและสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตของค่าจ้าง เราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่งคั่งและเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

เกี่ยวกับผู้เขียน

jenningsRobert Jennings เป็นผู้ร่วมเผยแพร่ InnerSelf.com กับ Marie T Russell ภรรยาของเขา เขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฟลอริดา Southern Technical Institute และมหาวิทยาลัย Central Florida ด้วยการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมือง การเงิน วิศวกรรมสถาปัตยกรรม และการศึกษาระดับประถมศึกษา เขาเป็นสมาชิกของนาวิกโยธินสหรัฐและกองทัพสหรัฐซึ่งสั่งการปืนใหญ่สนามในเยอรมนี เขาทำงานด้านการเงิน การก่อสร้าง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา 25 ปีก่อนเริ่ม InnerSelf.com ในปี 1996

InnerSelf ทุ่มเทให้กับการแบ่งปันข้อมูลที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเลือกทางเลือกที่มีการศึกษาและชาญฉลาดในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของโลก นิตยสาร InnerSelf มีอายุมากกว่า 30 ปีในการตีพิมพ์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (พ.ศ. 1984-1995) หรือทางออนไลน์ในชื่อ InnerSelf.com กรุณาสนับสนุนการทำงานของเรา

 ครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0

บทความนี้ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มาร่วมแบ่งปันแบบเดียวกัน 4.0 แอตทริบิวต์ผู้เขียน Robert Jennings, InnerSelf.com ลิงค์กลับไปที่บทความ บทความนี้เดิมปรากฏบน InnerSelf.com

หนังสือแนะนำ:

ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก
โดย โธมัส พิเคตตี. (แปลโดย อาเธอร์ โกลด์แฮมเมอร์)

Capital in the Twenty-First Century Hardcover by Thomas Piketty.In เมืองหลวงในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด Thomas Piketty วิเคราะห์คอลเล็กชันข้อมูลที่ไม่ซ้ำใครจาก XNUMX ประเทศ ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ XNUMX เพื่อเปิดเผยรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ แต่แนวโน้มทางเศรษฐกิจไม่ใช่การกระทำของพระเจ้า การดำเนินการทางการเมืองได้ควบคุมความไม่เท่าเทียมกันที่เป็นอันตรายในอดีต Thomas Piketty กล่าว และอาจทำเช่นนี้ได้อีกครั้ง ผลงานที่มีความทะเยอทะยานเป็นพิเศษ ความคิดริเริ่ม และความเข้มงวด ทุนในยี่สิบศตวรรษแรก ปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเผชิญหน้ากับบทเรียนที่น่าสังเวชสำหรับวันนี้ การค้นพบของเขาจะเปลี่ยนการอภิปรายและกำหนดวาระสำหรับความคิดรุ่นต่อไปเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมกัน

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Fortune's Nature: ธุรกิจและสังคมเติบโตได้อย่างไรโดยการลงทุนในธรรมชาติ
โดย Mark R.Tercek และ Jonathan S. Adams

Nature's Fortune: How Business and Society Thrive by Investing in Nature by Mark R. Tercek and Jonathan S. Adams.ธรรมชาติมีค่าอะไร? คำตอบสำหรับคำถามนี้ - ซึ่งโดยทั่วไปมีกรอบในแง่สิ่งแวดล้อม - เป็นการปฏิวัติวิธีที่เราทำธุรกิจ ใน โชคลาภของธรรมชาติMark Tercek ซีอีโอของ The Nature Conservancy และอดีตนักวาณิชธนกิจโจนาธานอดัมส์นักเขียนวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าธรรมชาติไม่เพียง แต่เป็นรากฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์ที่ฉลาดที่สุดสำหรับธุรกิจหรือรัฐบาล ป่าไม้ที่ราบน้ำท่วมถึงและแนวปะการังหอยนางรมมักถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุดิบหรือเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาดในนามของความคืบหน้าในความเป็นจริงมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราในฐานะเทคโนโลยีหรือกฎหมายหรือนวัตกรรมทางธุรกิจ โชคลาภของธรรมชาติ นำเสนอแนวทางที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้


Beyond Outrage: เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของเราและจะแก้ไขอย่างไร -- โดย Robert B. Reich

Beyond Outrageในหนังสือเล่มนี้ Robert B. Reich ให้เหตุผลว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นในวอชิงตันเว้นแต่ประชาชนจะได้รับพลังและการจัดระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าวอชิงตันทำหน้าที่สาธารณะประโยชน์ ขั้นตอนแรกคือการดูภาพรวม Beyond Outrage เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าทำไมส่วนแบ่งรายได้และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้สร้างงานและการเติบโตให้กับทุกคนเพื่อทำลายประชาธิปไตยของเรา ทำให้คนอเมริกันกลายเป็นคนดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตสาธารณะ และหันชาวอเมริกันจำนวนมากต่อกัน เขายังอธิบายว่าทำไมข้อเสนอของ“ สิทธิการถอยหลัง” จึงผิดพลาดและให้แผนงานที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรแทน นี่คือแผนสำหรับการดำเนินการสำหรับทุกคนที่ใส่ใจเกี่ยวกับอนาคตของอเมริกา

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ใน Amazon


สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง: ครอบครอง Wall Street และการเคลื่อนไหว 99%
โดย Sarah van Gelder และพนักงานของ YES! นิตยสาร.

This Changes Everything: Occupy Wall Street and the 99% Movement by Sarah van Gelder and staff of YES! Magazine.นี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าขบวนการ Occupy กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมองตนเองและโลก สังคมแบบที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ และการมีส่วนร่วมของพวกเขาเองในการสร้างสังคมที่ทำงานเพื่อ 99% แทนที่จะเป็นเพียง 1% ความพยายามที่จะเจาะระบบการเคลื่อนไหวที่กระจายอำนาจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด ในเล่มนี้ บรรณาธิการของ ใช่! นิตยสาร รวบรวมเสียงจากภายในและภายนอกการประท้วงเพื่อถ่ายทอดปัญหา ความเป็นไปได้ และบุคลิกที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ Occupy Wall Street หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยผลงานจาก Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader และคนอื่นๆ รวมถึงนักเคลื่อนไหว Occupy ที่อยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้น

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือการสั่งซื้อหนังสือใน Amazon นี้